Základní informace

Základní informace

Poradenské služby Základní školy při Dětské
psychiatrické nemocnici, Opařany 160

Specifické podmínky:

Pracujeme s pacienty Dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech. Kromě nich je ve škole

k denní docházce zapsáno několik žáků z blízkého okolí.

Všechny činnosti, jež škola vyvíjí, směřují k tomu, aby se nemocným dětem podařilo lépe

překonávat potíže související s psychiatrickými onemocněními.

Náplní práce školního poradenského pracoviště je poskytnout pomoc všem žákům, kteří jí

budou potřebovat. Realizovat individuální práce se žáky (např. logopedie), reedukační a

stimulační činnosti, spolupráci s pedagogy z jiných škol, rodiči, psychology a se speciálními

pedagogy.

Účel poradenských služeb:

Účelem poradenských služeb je přispívat zejména k

a) vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný a psychický vývoj žáků, pro jejich

 sociální vývoj, pro rozvoj jejich osobnosti před zahájením vzdělávání a v průběhu

 vzdělávání,

b) naplňování vzdělávacích potřeb a rozvíjení schopností, dovedností a zájmů před

zahájením a v průběhu vzdělávání,

c) zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáka a mimořádného nadání žáka,

doporučování vhodných podpůrných opatření a vyhodnocování poskytování

podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům

mimořádně nadaným,

d) prevenci a řešení vzdělávacích a výchovných obtíží, prevenci různých forem

rizikového chování a dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k

překonávání problémových situací,

e) vytváření vhodných podmínek pro vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9

školského zákona,

f) vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky, kteří jsou příslušníky

jiných kultur nebo žijí v odlišných životních podmínkách,

g) vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky nadané a mimořádně

nadané,

h) vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění,

i) rozvíjení pedagogicko-psychologických a speciálně pedagogických znalostí a

profesních dovedností pedagogických pracovníků ve školách a školských zařízeních,

j) podpoře vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ve

školách a školských zařízeních, jakož i zmírňování důsledků znevýhodnění a prevenci

jeho prohlubování,

k) metodické podpoře pedagogů, kteří se podílejí na vzdělávání žáků se speciálními

vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,

l) metodické podpoře výchovných poradců a školních metodiků prevence, asistentů

pedagoga a dalších pedagogických i nepedagogických pracovníků, kteří se podílejí na

zajišťování podpůrných opatření ve vzdělávání žáků,

m) posílení kvality poskytovaných poradenských služeb zejména prostřednictvím

součinnosti školských poradenských zařízení a školních poradenských pracovišť,

n) součinnosti s orgány veřejné moci a s právnickou osobou uvedenou v § 16b odst. 1

školského zákona.

Pravidla pro poskytování poradenských služeb:

a) dodržovat účel poradenských služeb,

b) dodržovat etické zásady poskytování poradenských služeb,

c) vycházet z individuálních potřeb žáka, podporovat jeho samostatnost a přispívat k jeho

sociálnímu začleňování,

d) spolupracovat s jinými školami a školskými zařízeními,

e) sledovat a vyhodnocovat poskytování žákům navržených podpůrných opatření,

f) informovat žáka a zákonného zástupce žáka o poradenských službách poskytovaných

školou nebo školským poradenským zařízením,

g) poskytovat žákovi a zákonnému zástupci žáka podrobné a srozumitelné seznámení s

průběhem a výsledkem poskytování poradenských služeb.

Náplň poradenských služeb:

a) poskytování podpůrných opatření všem žákům, kterým byla přiznána, ale i těm, kteří

je dle názoru speciálních pedagogů školy potřebují

b) sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření

c) přijímat opatření pro prevenci školní neúspěšnosti

d) poskytování kariérového poradenství, jehož cílem je podpora vhodné volby vzdělávací

cesty a pozdějšího profesního uplatnění

e) podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a

s odlišnými životními podmínkami

f) podpora žáků nadaných a mimořádně nadaných

g) poskytovat průběžnou péči žákům s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytvářet

příznivé sociální klima pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole

h) poskytovat včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a

třídních kolektivů

i) předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a

diskriminace

j) průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou

k) metodická podpora učitelům při použití speciálně pedagogických postupů ve

vzdělávací činnosti školy,

l) podpora spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci,

m) spolupráce školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými

zařízeními.

n) spolupráce s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků

Vytváření individuálních vzdělávacích plánů (IVP)

Třídní učitel - speciální pedagog ve spolupráci s psychology z PPP nebo SPC a

ostatní vyučující daného žáka se spolu s rodiči podílejí na tvorbě IVP, který je

pravidelně vyhodnocován a případně měněn tak, aby co nejvíce vystihoval

žákovy potřeby.

Model poradenských služeb na škole:

Kromě výchovného poradce ve škole pracuje i školní metodička prevence a

poradenské služby jsou poskytovány i dvěma speciálními pedagogy. Ti společně

s třídními učiteli a asistenty pedagoga vytvářejí dobře organizovaný tým

poskytující poradenské služby bezplatně. Služby poskytujeme nejen rodičům a

žákům školy, ale snažíme se pomoci i pedagogům ze škol, z nichž naši žáci

přicházejí.

Zohledňujeme potřeby všech žáků. Abychom mohli dostát vysokému standardu,

který jsme nastavili, je nutné stále rozšiřovat a zkvalitňovat práci všech, kteří se

na této péči podílejí. Proto si učitelé i asistenti neustále zvyšují kvalifikaci

(kurzy, přednášky a pracovní semináře zaměřené na rozvoj komunikace,

zdokonalování pedagogických postupů, zvyšování schopnosti empatie v přímém

jednání se žáky atd.)