Střední škola

Střední škola

Charakteristika výchovně vzdělávacího procesu ve střední škole

Zapojování středoškoláků do výuky na naší škole vychází ze zákona č.561/2004 SB., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) v platném znění a Vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných v platném znění. § 4, odst. 1, který uvádí:…“Základní školy mohou poskytovat podle svých možností individuální konzultace ve všeobecně vzdělávacích předmětech i žákům středních škol umístěným v tomto zdravotnickém zařízení“.

Abychom zachovali denní režim žáků SŠ, umožňujeme jim každodenní docházku do školy.  Setkávají se zde žáci všech typů středních škol. Jsou vzděláváni formou konzultací ve všeobecně vzdělávacích předmětech – český jazyk, matematika a cizí jazyk, dále jim poskytujeme konzultace v oblasti základů sociálních věd a základů přírodních věd. Žákům je umožněno doplňovat si učivo ze svých kmenových škol, přičemž mohou využívat internetu a vlastních notebooků. Jsou zařazeni do kolektivu třídy, většinou pracují individuálně.

Žákům nabízíme i možnost účastnit se výuky zaměřené na osobnostně sociální rozvoj (v muzikoateliéru). Mohou pracovat ve cvičném bytě, na školní zahradě i v dílnách. Prezentace, které zpracovávají, využívají při rozhodování o volbě povolání žáci závěrečných ročníků ZŠ.

fotografie třídfotografie tříd