O škole ...

Milí návštěvníci,
vítejte na stránkách Základní školy při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160. Školy s více než 90. tradicí, která si zvolila jako motto svého školního vzdělávacího programu heslo zobrazované v horní části těchto stránek.

Vycházíme z úkolů, které stojí před námi a našimi žáky. Za nejdůležitější považujeme schopnost komunikovat, proto jazyková komunikace. Komunikace by měla probíhat na základě pozitivního myšlení, zdravého životního stylu a její účastníci by měli dodržovat pravidla slušnosti a tolerovat vlastní názory. Nikdy by však neměl chybět citlivý přístup, porozumění a vzájemná pomoc.

Chcete-li vědět, jak se nám dílo daří, zveme Vás k prohlídce stránek a zároveň Vás rádi
osobně přivítáme u nás ve škole.


Charakteristika výchovně vzdělávací práce v ZŠ při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160

Ve škole pracujeme se žáky, kteří jsou aktuálně hospitalizováni v Dětské psychiatrické nemocnici v Opařanech s psychiatrickým onemocněním. Žáci jsou do ZŠ přijímáni během celého školního roku. Podle počtu žáků jsou třídy zřizovány pro jednotlivé ročníky, či je využíván malotřídní typ výuky. Žáci mají vzhledem k léčebnému režimu a zdravotnímu stavu redukován rozsah vyučovacích hodin. Komplexní pedopsychiatrická péče je ve škole rozšířena o rehabilitaci kognitivních funkcí pedagogickými prostředky.

Žák je do školy zařazen na základě souhlasu zákonného zástupce a rozhodnutí ředitelky školy v souladu s § 4 odst. 2 Vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných v platném znění. Rozsah a organizaci výuky žáka určuje ředitelka školy po dohodě s ošetřujícím lékařem.

Při odchodu žáka zpět na kmenovou školu je zasílán „Osobní záznam“, který obsahuje pozorování pedagoga, doporučený přístup k žákovi, poslední učivo jednotlivých předmětů a hodnocení.

Pro výchovně vzdělávací činnost je zásadní intenzivní spolupráce pedagogů s lékaři, psychology, dalším zdravotním personálem nemocnice a rodiči žáka. Rodiče mohou kdykoli požádat telefonicky či osobně o informace týkající se školního zapojení jejich dítěte.

Výuku provádějí kvalifikovaní a zkušení speciální pedagogové, kteří mají v případě potřeby, ovlivněné složením třídy, možnost spolupracovat s asistentem pedagoga. Cílem naší školy je v maximální možné míře zajistit optimální výukové podmínky všem žákům s ohledem na jejich diagnózy a individuální potřeby využitím speciálních metod a přístupů:

 • INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

  Žáci přicházejí do naší školy z celé České republiky což znamená, že každý z nich se ve své kmenové škole vzdělává podle jiného ŠVP. Odlišují se však také různým sociokulturním zázemím, úrovní znalostí a dovedností, rozsahem probíraného učiva a navíc i druhem a mírou zdravotního handicapu. Pedagogové všechny tyto odlišnosti respektují a zohledňují. V maximální možné míře se snaží přistupovat k výchově i vzdělávaní každého žáka citlivě a s vědomím značných individuálních zvláštností. Vysoký stupeň individualizace je proto nezbytným předpokladem práce pedagogů v naší škole.

 • VYUŽÍVÁNÍ METOD VEDOUCÍCH KE ZPEVNĚNÍ ŽÁDOUCÍCH PRVKŮ V CHOVÁNÍ

  Prioritou je umožnit žákům zažít pozitivní korektivní zkušenost během docházky do naší školy. Cílíme zejména na oblasti sociálního začlenění do kolektivu třídy, podpory vlastní hodnoty – sebehodnocení a opakované zažití úspěšné a smysluplné školní práce. Mezi naše výchovně vzdělávací strategie proto patří časté oceňování a povzbuzování dítěte, řešení konfliktních situací jejich pojmenováním a vysvětlováním, odnímání zevšeobecňujícího hodnocení a sebehodnocení, cílené zpevňování žádoucích projevů chování a empatické provázení žáka emočně náročnými situacemi.

 • ZVÝŠENÁ MÍRA TOLERANCE VŮČI PROJEVŮM CHOVÁNÍ ZAPŘÍČINĚNÝM ZDRAVOTNÍM STAVEM

  Pedagogové respektují odlišnosti v projevech chování žáků. Na nestandardní projevy v chování reagují citlivě a s porozuměním. Znají nejen specifika jednotlivých diagnóz a stádií onemocnění, ale i samotných žáků. Dlouhodobým pozorováním zjišťují spouštěcí mechanismy afektivního jednání a svým působením a cílenou intervencí se spíše než korigovat snaží problémovému jednání předcházet.

 • ZAŘAZENÍ PŘEDMĚTU OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ ROZVOJ PRO VŠECHNY ŽÁKY ŠKOLY

  Je to předmět, ve kterém jsou volně propojeny muzikoterapeutické postupy s vybranými tématy OSV. Výuka tohoto předmětu je zaměřena na aktivní a prožitkové učení žáků. V jeho rámci mají žáci možnost ve strukturovaných setkáních odventilovat nahromaděnou zátěž, nacvičovat relaxaci a celkově zažít jiné, netradiční a nestresující edukační aktivity, které jsou zaměřeny na rozvoj sociálních dovedností.

 • NÁCVIKY SOCIÁLNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ U ŽÁKŮ S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA

  Žáci s diagnózou PAS jsou vzděláváni v běžných třídách. Dle svých potíží jsou zařazováni do cyklů zaměřených na nácvik specifických sociálních dovedností. Mají tak možnost opakovaně vyzkoušet různé sociální situace pro ně přiměřenou formou, mohou pozorovat druhé a naučit se tak přesněji vnímat reakce a chování své i ostatních.

 • FEUERSTEINOVO INSTRUMENTÁLNÍ OBOHACOVÁNÍ

  Speciálně vyškolení pedagogové využívají metodu Feuersteinovo instrumentální obohacování. Hlavním cílem Instrumentálního obohacování je rozšiřování kapacity lidského mozku a dovednosti stávat se modifikovatelným prostřednictvím přímého vystavení podnětům a zážitkům z okolního prostředí, které člověku poskytují životní události a zároveň formální i neformální učební příležitosti. Snažíme se i tímto způsobem rozvíjet myšlení žáků.

 • VYBAVENÍ ŠKOLY

  Všechny třídy školy jsou vybaveny moderním výškově nastavitelným nábytkem. Pro žáky je k dispozici žákovská knihovna, kde si žáci mohou půjčovat knihy i na oddělení. Většina tříd je vybavena interaktivní tabulí pro práci s různými druhy informací. Všichni žáci využívají kromě kmenových tříd i odborné pracovny: audioučebna, muzikodílna, multimediální učebna pro nácviky dovedností u žáků s poruchou autistického spektra, učebna dílenských prací, žákovská kuchyňka a také cvičný byt. K výuce tělesné výchovy a dalších pohybových aktivit využívají žáci tělocvičnu a venkovní sportovní hřiště. K dispozici je i školní zahrada, která je zároveň uzpůsobena i pro výuku venku v přírodním prostředí.

Během pobytu na naší škole se žáci účastní aktivit v rámci preventivního programu sociálně patologických jevů a pracují i na různých projektech s environmentální tématikou.

V rámci potřeby žáka vypracováváme IVP, který je „šitý na míru“ pro určité časové období. Na žádost kmenové školy je možno vypracovat širší slovní hodnocení na žáka nebo pedagogickou diagnózu.

Specifika práce v jednotlivých typech škol uvádíme v odpovídajících složkách

____________________________________________________________________________________________________

Web dpns.cz splňuje pravidla o přístupnosti dle Metodického pokynu k vyhlášce č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením ( vyhláška o přístupnosti) vydaného  MŠMT.